Środa, 24 kwietnia 2024r. | Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza
Pokaż menu

GMINA PRZYJAZNA ROWERZYSTOMW OCENIE TURYSTÓW KOLARZY

13 kwietnia, 2023
GMINA PRZYJAZNA ROWERZYSTOMW OCENIE TURYSTÓW KOLARZY

Turystyka rowerowa w Polsce stała się bardzo popularną formą spędzania czasu
wolnego. Dzisiaj wybór roweru jako środka komunikacji, jest wyrazem troski
o środowisko naturalne, a także własne zdrowie i racjonalny wypoczynek.
Władze gmin i powiatów coraz częściej zauważają pozytywne aspekty turystyki
rowerowej, dzięki czemu powstają nowe drogi i szlaki rowerowe. Organizatorem
Konkursu jest Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze (dalej PTTK)
przy współudziale partnerów zainteresowanych rozwojem i wspieraniem
turystyki rowerowej, w szczególności ministerstwa właściwego ds. turystyki.

§ 1 CELE KONKURSU

1. Konkurs zainicjowany przez PTTK w ramach Roku Turystyki Rowerowej w 2012 r.
ma na celu uhonorowanie gmin, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby
rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą infrastrukturę
rowerową, inicjują lub wspierają organizowanie imprez rowerowych, wydają mapy
i przewodniki rowerowe.

2. Konkurs promuje gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów, wspierają akcję
„Bądź bezpieczny na rowerze”, zachęcają do jazdy w kaskach i kamizelkach
odblaskowych, a także do znakowania rowerów.

3. Konkurs jest okazją do promocji gmin „przyjaznych rowerzystom”, ale również
do dostrzeżenia zaangażowania władz gmin, lokalnych stowarzyszeń i aktywistów
działających na rzecz rozwoju turystyki rowerowej w swoich okolicach.

4. Celem Konkursu jest wspieranie i nagradzanie działań związanych z:

Inwestycjami w infrastrukturę turystyczną: szlaki, ścieżki i drogi rowerowe,
przejazdy, przejścia, śluzy i azyle rowerowe, wypożyczalnie rowerów, stojaki dla
rowerów w miejscach użyteczności publicznej (dworce kolejowe i autobusowe,
urzędy, parki, itd.), punkty napraw rowerów, miejsca obsługi rowerzystów,
miejsca noclegowe, postojowe itp.

Promocją w postaci wydanych map, przewodników, aplikacji mobilnych,
informacji na stronach gminy i innych portalach.

Popularyzacją turystyki rowerowej poprzez organizację cyklicznych imprez
dla użytkowników rowerów.

Organizowaniem konkretnych działań na rzecz mieszkańców i turystów
związanych z propagowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym
rowerzystów (np. kamizelki odblaskowe, oświetlenie, znakowanie, jazda
w kaskach).

REGULAMIN

2
§ 2 ZASADY POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

1. Konkurs przeprowadza się w następujących kategoriach gmin: do 10 000 mieszkańców,
od 10 000 do 20 000 mieszkańców, od 20 000 do 40 000 mieszkańców, od 40 000
do 100 000 mieszkańców oraz powyżej 100 000 mieszkańców.

2. Zgłoszenia gmin do Konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom dokonują turyści kolarze
na podstawie karty zgłoszenia, która dostępna jest na stronie: www.pttk.pl
oraz www.ktkol.pl. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do Regulaminu.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej
na email: poczta@narowerze.pttk.pl do 30 kwietnia.

3. Do zgłoszonych gmin zostanie przesłany link do elektronicznego formularza,
w którym należy podać: szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji (m.in. długość dróg,
ścieżek rowerowych i oznakowanych szlaków, liczbę urządzeń infrastruktury rowerowej,
miejsc postojowych) w minionym roku kalendarzowym oraz adresy portali, wykaz
zorganizowanych imprez (rajdy, zloty), informacje o innych działaniach, w tym
o planowanych na przyszły rok, a także o długofalowym planie utrzymania
i konserwacji istniejącej infrastruktury rowerowej. Zachęcamy do dołączenia materiałów
takich jak mapy, plany, dokumentacja fotograficzna, kopie publikacji prasowych
oraz wydawnictw związanych z turystyką rowerową w formie elektronicznej
lub przesłania ich na adres Biura Zarządu Głównego PTTK.

4. Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 3, gminy przesyłają elektronicznie
do 30 czerwca a ewentualne materiały uzupełniające na adres:

Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze

Zarząd Główny

ul. Senatorska 11

00075 Warszawa

z dopiskiem „Gmina Przyjazna Rowerzystom”.

5. Dane zawarte w formularzach zostaną poddane sprawdzeniu przez Komisję Turystyki
Kolarskiej ZG PTTK.

6. Na podstawie nadesłanych zgłoszeń, informacji i materiałów uzupełniających
przekazanych przez gminy, laureatów Konkursu wyłania jury, w skład którego wchodzą
zaproszeni przez organizatora przedstawiciele organizacji i instytucji zainteresowanych
rozwojem turystyki rowerowej.

§ 3 NAGRODY

1. Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani Certyfikatami „Gmina Przyjazna Rowerzystom”,
oraz dyplomami za udział wręczanymi podczas Finału Konkursu lub w czasie wydarzenia
związanego z turystyką rowerową.

2. W ramach poszczególnych edycji Konkursu organizatorzy mogą przyznać nagrody
dodatkowe.

3. Gmina, która uzyskała trzykrotnie Certyfikat „Gmina Przyjazna Rowerzystom” może
ubiegać się o nagrodę Grand Prix.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ostateczna interpretacja Regulaminu Konkursu należy do organizatorów.

2. Regulamin Konkursu został zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK
nr 34/XX/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 roku i obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).