Sobota, 24 lutego 2024r. | Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza
Pokaż menu

LIX Sesja Rady Gminy

01 grudnia, 2023
LIX Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 19 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 10.00  w Sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu LIX Sesję Rady Gminy Mykanów z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2023-2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2023 rok.
 8. Przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2024 rok.
  • Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
  • Opinia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
  • Dyskusja
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2024-2033
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Starym Cykarzewie poprzez zmianę siedziby
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej o nazwie „Gminny Żłobek w Starym Cykarzewie”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu gminnej jednostce budżetowej o nazwie „Gminny Żłobek w Starym Cykarzewie”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Mykanów
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedzibę na terenie Gminy Mykanów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
 19. Zapytania i wnioski sołtysów.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad LIX Sesji Rady Gminy Mykanów.
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).