Piątek, 19 kwietnia 2024r. | Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona
Pokaż menu

LXI Sesja Rady Gminy Mykanów

07 marca, 2024
LXI Sesja Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Mykanów – Włodzimierz Cichoń zwołuje w  dniu 12 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 10.00  w Sali  Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu LXI Sesję Rady Gminy Mykanów z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mykanów na lata 2024-2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie usług opiekuńczych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Mykanów przy ul. Zielonej w gminie Mykanów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 156/XIX/2020 Rady Gminy Mykanów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Mykanów w roku 2024.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 182/XXI/2016 Rady Gminy Mykanów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Mykanów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej oświatowych jednostek organizacyjnych i żłobków Gminy Mykanów.
 17. Zapytania i wnioski sołtysów.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad LXI sesji Rady Gminy Mykanów.
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).