Poniedziałek, 25 września 2023r. | Imieniny: Aurelii, Wladyslawa, Kleofasa
Pokaż menu

Nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. geodezji i gospodarowania nieruchomościami

12 lipca, 2023
Nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. geodezji i gospodarowania nieruchomościami

1. Wymagania niezbędne
− obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
− brak prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
− pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
− wykształcenie wyższe z/z geodezji lub zarządzania nieruchomościami,
ewentualnie gospodarowania nieruchomościami i udowodniony co najmniej
3-letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej na stanowisku
związanym z gospodarowaniem nieruchomościami lub zatrudnienie w firmie
geodezyjnej,
− stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym
stanowisku.
2. Preferencje dodatkowe :
− obsługa komputera w zakresie oprogramowania biurowego,
− prawo jazdy kategorii B,
− wykazane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządowych lub
innych publicznych.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
− realizowanie zadań dotyczących podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
− gospodarowanie mieniem gminnym,
− prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniem za grunty przejęte na
rzecz gminy,
− monitorowanie regulacji ksiąg wieczystych dotyczących gruntów gminnych.
4.Warunki pracy na stanowisku
− praca na pełny etat z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń
biurowych w budynku Urzędu Gminy w Mykanowie – ul. Samorządowa 1,
pokój na I piętrze (bez windy) .
− praca w terenie – stosownie do potrzeb – dojazd własnym środkiem
transportu.
5.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia
ogłoszenia wynosił 6%.
6. Wymagane dokumenty:
− życiorys CV,
− list motywacyjny,
− dokument potwierdzający wykształcenie (kopia dyplomu, ewentualnie
dyplomów ukończenia studiów, zgodnie z wymaganiami z pkt.1),
− dokumenty potwierdzające staż pracy (kopia świadectwa lub zaświadczenie
o aktualnym zatrudnieniu),
− dokumenty potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
uprawnienia, doświadczenie zawodowe, predyspozycje, itp.,
− oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
− oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej
kopercie w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie – Biuro Obsługi Interesanta
lub przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem :
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy : Inspektor ds. geodezji i
gospodarowania nieruchomościami w wymiarze 1 etatu” w terminie do
14.07.2023r.
Dokumenty w wyżej wymienionym terminie mogą być przyjęte drogą
elektroniczną pod warunkiem, że będą opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą
rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Mykanów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu
Gminy w Mykanowie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i szczegółowe CV
powinny być opatrzone klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach
samorządowych ( Dz. U. z 2022r. poz. 530 z późniejszymi zmianami )”.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy
w Mykanowie stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze.
UWAGA :
Kandydaci, którzy spełnią niezbędne wymagania formalne przystąpią do
drugiego etapu naboru tj. testu kwalifikacyjnego z zakresu znajomości
ustaw :
1. o samorządzie gminnym
2. o gospodarowaniu nieruchomościami
3. prawo geodezyjne i kartograficzne
4. kodeks postępowania administracyjnego
a w przypadku pozytywnego wyniku tj. uzyskania co najmniej 50% sumy
punktów możliwych do uzyskania będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Wójt Gminy Mykanów
mgr inż. Dariusz Pomada
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).