Poniedziałek, 28 listopada 2022r. | Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana
Pokaż menu

ZARZĄDZENIE Nr  130/2022 WÓJTA GMINY MYKANÓW z dnia 13.10.2022 roku ws. przeprowadzenia konsultacji społecznych

13 października, 2022
Wola Hankowska - Przykuta / Wikipedia / CC BY 3.0 Wola Hankowska - Przykuta / Wikipedia / CC BY 3.0

Zarządzenie Nr 130/2022 Wójta Gminy Mykanów w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Mykanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 368/XXXV/10 Rady Gminy Mykanów dnia 26 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić konsultacje zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Mykanów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 r.

§ 2

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od dnia 13.10.2022 r. do 03.11.2022 r.

§ 3

Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Mykanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2023 r. wraz z przedmiotową uchwałą stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Formą konsultacji jest opublikowanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mykanów,  na  stronie  internetowej  Gminy  oraz  na  tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy treści projektu uchwały,
o której mowa w § 1.

§ 5

1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały wymienionego w § 1.                                                                                                

2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego 
i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Mykanów.

§ 6

Opinie  i  uwagi  wnoszone  pisemnie należy  składać  do  Urzędu  Gminy Mykanów osobiście – biuro obsługi klienta, faksem na nr 34288019 lub  przekazać  drogą  elektroniczną  na  adres: ug@mykanow.pl  w terminie określonym w § 2 na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 7

Zgłoszenia anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§ 8

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny, do którego zadań należą sprawy organizacji pozarządowych Pani Aneta Gradzik

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mykanów

mgr inż. Dariusz Pomada

Roczny program współpracy..... na rok 2023

uchwała_program_2023

Formularz ankietowy 2022
Gmina Mykanów
Na terenie gminy Mykanów funkcjonują 24 sołectwa, z 40 wsiami i przysiółkami. Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (zwanej potocznie Jurą Krakowsko-Częstochowską), w makroregionie określanym jako Wyżyna Wieluńska. Okolice Mykanowa leżą w pobliżu przełomu rzeki Warty przez wypiętrzenia jurajskie pod Częstochową, który oddziela Wyżynę Wieluńską od ciągnącego się na południowy wschód pasma Wyżyny Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).