Czwartek, 30 marca 2023r. | Imieniny: Anieli, Kwiryna, Leonarda
Pokaż menu

Ogłoszenie

21 stycznia, 2016
Widok miejscowości z rezerwatu Zielona Góra - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Widok miejscowości z rezerwatu Zielona Góra - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Turystyczna Gmina Olsztyn k. Częstochowy ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki budowlanej położonej w jurajskim Olsztynie k. Częstochowy.

Działka  nr 1646/13 k. m. 12 o pow. 0.1076 ha (B-0.1076ha) Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00054746/6 oraz udział 1/3 w działce nr 1646/7 k. m. 12 o pow. 0.0270 ha, dla której Sąd rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą KW Nr CZ1C/00258893/0. Brak obciążeń.
 

Cena wywoławcza w/w działki wynosi   111 129,00 zł +23%VAT=136 688,67 zł oraz udział w drodze 9 295 zł  + 23%VAT= 11 432,85 zł. Ogółem 148 121,52 zł.  Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn  i Skrajnica, uchwalonym Uchwałą Nr XXX/283/2014 Rady Gminy w Olsztynie z dnia 17.06.2014r., opublikowaną   w Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2014 roku, poz.3518  z dnia 27 czerwca 2014r., przedmiotowa działka przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej- MN, udział 1/3 w działce 1646/7 jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z usługami – 1 MNU. Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego. Do w/w ceny zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej w wysokości 510,50 zł (brutto).

Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.  Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie  w dniu 19 lutego 2016 roku  o godz. 1000. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 15 lutego 2016 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto  w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).
Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Olsztyn (II piętro), ponadto będzie opublikowane  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Olsztyn www.olsztyn-jurajski.pl

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
-dowód wpłaty wadium(oryginał)
-dokument tożsamości
-aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego   w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
-oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
-oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:
-Inwestor jest zobowiązany na własny koszt zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostaw mediów,
- w przypadku wystąpienia w obrębie działki sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, gmina Olsztyn nie będzie ponosiła z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33. Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.  z 2015r., poz. 782 ze zm).
 

Źródło: http://www.olsztyn-jurajski.pl/aktualnosci/2229




Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc z Częstochową. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).