Niedziela, 25 lutego 2024r. | Imieniny: Wiktora, Cezarego
Pokaż menu

Ogłoszenie o przetargu

24 lutego, 2016
Dworzec kolejowy w Turowie - Paweł pbm Szubert (talk) / Wikipedia / GFDL Dworzec kolejowy w Turowie - Paweł pbm Szubert (talk) / Wikipedia / GFDL

Turystyczna Gmina Olsztyn ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej we wsi Skrajnica, gm. Olsztyn: działka nr 9 k. m. 1 o pow. 0.2570 ha ( LsV-0.1000 ha, ŁV-0.1350 ha, ŁVI-0.0220 ha).  Cena wywoławcza                wynosi  6 709,00 zł. Brak obciążeń.

Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00088201/1 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości  Olsztyn i Skrajnica, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 176, poz. 3241 z dnia 25 września 2008 roku, działka nr 9 k.m.1, położona                         w miejscowości Skrajnica, gmina Olsztyn, leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem  ZL- tereny lasów, a częściowo jako dolesienia –ZLI.

Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.
Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Olsztynie  w dniu 30 marca 2016 roku o godz. 1000. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 25 marca 2016 r., wynoszące 10% ceny wywoławczej  danej w/w nieruchomości na konto ''depozytowe'' Urzędu Gminy   w Olsztynie  Nr 05 1020 1664 0000 3902 0028 4620 PKO BP II Oddział w Częstochowie. Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie trzech dni od dnia podania nr konta (pok. 13 Wydział Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej).

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w Urzędzie Gminy w Olsztynie w dniu 21.12.2015 r. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:
- dowód wpłaty wadium(oryginał)
- dokument tożsamości
- aktualne: zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku , gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu
- osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i dokumentacją przedmiotowej nieruchomości   i przyjmuje je bez zastrzeżeń ,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń
Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 13 tel.(0-34) 3285-076 w.33.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2015r.,  poz.782 ze zm.).

 
Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc z Częstochową. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).