Poniedziałek, 6 lutego 2023r. | Imieniny: Doroty, Bogdana, Pawla
Pokaż menu

Wnioski o dopłaty bezpośrednie

07 kwietnia, 2016
Widok miejscowości z rezerwatu Zielona Góra - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Widok miejscowości z rezerwatu Zielona Góra - Przykuta / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Ruszyła kampania składania wniosków obszarowych i rolnośrodowiskowych na 2016 rok. Wzorem lat poprzednich, rolnik otrzymuje z ARiMR wstępnie wypełniony wniosek spersonalizowany.

Wypełnione wnioski wraz z materiałem graficznym i wymaganymi załącznikami w 2016 roku, składa się w terminie od 15 marca do 16 maja w Biurze Powiatowym ARiMR. Można także złożyć wniosek w późniejszym terminie tj. do 10 czerwca 2016 roku, jednak za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 17 maja 2016 roku, stosowane będzie zmniejszenie należnej kwoty  płatności o 1 %. Do 31 maja 2016 roku można składać wszelkie zmiany do wniosku, co nie skutkuje zmniejszeniem płatności, natomiast składanie zmian po tym terminie, skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1 % za każdy dzień roboczy opóźnienia.
 
Ogólne zasady przyznawania płatności w 2016 roku

Szczegółowe zasady przyznawania płatności za 2016 rok, zamieszczone są na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl , oraz w biurach powiatowych ARiMR.
 
W 2016 roku, rolnikowi aktywnemu zawodowo przysługują następujące płatności:
 
- Jednolita płatność  obszarowa/ do każdego ha UR, na których prowadzona jest działalność rolnicza.
- Płatność za zazielenianie.
 
Płatność wprowadzona w 2015 roku, a warunkiem jej przyznania jest realizacja praktyk zazieleniania w zakresie:
 
- dywersyfikacji upraw: dotyczy rolników posiadających co najmniej 10 ha GO. Jeżeli  rolnik posiada  od 10 do 30 ha - wymagane są minimum 2 różne uprawy na tych gruntach, a uprawa główna nie powinna stanowić więcej niż 75 % zasiewów. Rolnik posiadający powyżej 30 ha – wymagane są minimum 3 uprawy na gruntach ornych, przy czym uprawa główna, nie może zajmować więcej niż 75 % GO, a dwie uprawy łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95 % GO. Przy wyliczaniu udziału upraw w gospodarstwie, uwzględnia się uprawy, które prowadzone były w okresie od 15 maja do 15 lipca 2016 r. Formy jare i ozime  uważa się za odrębne uprawy, nawet jeżeli należą do tego samego gatunku.
 
- utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ). Zakaz przekształcania trwałych użytków zielonych, gdy ich wskaźnik udziału powierzchni ogółem w powierzchni użytków rolnych zmniejszy się o więcej niż 5% w stosunku do wskaźnika ustalonego w roku referencyjnym (2015) na poziomie kraju./wskaźnik podany w formie obwieszczenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
- obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych/obszary EFA/, dotyczy rolników posiadających powyżej 15 ha GO.
Ta grupa rolników zobowiązana jest do utrzymania obszarów EFA na co najmniej 5 % GO w gospodarstwie. Rolnicy kwalifikujący się do utrzymywania obszarów EFA do wniosku o przyznanie płatności obszarowych muszą:
 
a. we wniosku o przyznanie płatności podać poszczególne uprawy i ich powierzchnię,
b. do wniosku o przyznanie płatności dołączyć oświadczenie o powierzchni obszarów proekologicznych,
c. na materiale graficznym wyrysować poszczególne uprawy i elementy proekologiczne.
 
- płatność dodatkowa
Płatność ta przysługuje rolnikom  posiadającym UR  w przedziale 3,01-30,00 ha. Do 3,01 i powyżej 30 ha płatność ta nie przysługuje.
 
- płatność do młodych rolników
Płatność ta przysługuje rolnikom, którzy nie ukończyli 41 roku życia w pierwszym roku składania wniosku o płatność na lata 2015-2020. Płatność ta przyznawana jest maksymalnie przez okres 5 lat, przy  czym okres ten jest skracany o lata, jakie upłynęły  między rozpoczęciem przez młodego rolnika działalności rolniczej, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników.
 
- płatności związane do powierzchni upraw
Na terenie naszej gminy dotyczyć to będzie płatności do powierzchni roślin wysokobiałkowych w plonie głównym. Płatność ta przysługuje do powierzchni  0,1- 75 ha.
 
- płatności związane do zwierząt/bydło, krowy, owce, kozy/
Płatności te dotyczą tylko i wyłącznie zwierząt zgłoszonych do systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt. Na naszym terenie  będą miały zastosowanie 2 z powyższych płatności: płatność do bydła i płatność do krów.
 
a. Płatność do bydła przysługuje wówczas, gdy wiek zwierząt w dniu 15 maja 2016 roku, nie przekracza 24 miesiące, rolnik zobowiązuje się do utrzymania tych zwierząt w gospodarstwie przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o płatności oraz liczba zwierząt kwalifikujących się do tych płatności wynosi co najmniej 3 szt. Płatność ta przysługuje maksymalnie do 30 sztuk samic lub samców z gatunku bydło domowe.
 
b. Płatność do krów przysługuje do sztuk - samic, których wiek w dniu 15 maja 2016 roku przekracza 24 miesiące, rolnik zobowiąże się przez 30 dni  licząc od dnia złożenia wniosku utrzymywać te zwierzęta w gospodarstwie, liczba krów objętym wnioskiem wynosi co najmniej 3 szt. Płatność ta przysługuje do maksymalnie do 30 szt. krów.
 
- płatność rolnośrodowiskowa /PROW 2007-2013/
Płatność ta przysługuje rolnikom kontynuującym  programy rolnośrodowiskowe. Rolnicy z terenu naszej gminy objęci są pomocą merytoryczną przez doradcę rolnego, w związku z tym w tym artykule, tylko wspomniano o takiej płatności.
 
Jak co roku, pomocy w wypełnianiu wniosku udziela doradca rolny Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który pełni dyżury w Urzędzie Gminy Olsztyn  we wtorki i środy w godz.8,00-15,00 /pokój nr 1.

Danuta Tomza
Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn położona jest na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej, od południowego wschodu granicząc z Częstochową. Leży ona w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny. Na terenie gminy znajdują się rezerwaty "Zielona Góra" i "Sokole Góry". Jest jednym z najbardziej malowniczych zakątków Jury. Istniejące wartości środowiska przyrodniczego, na które składają się elementy przyrody nieożywionej oraz różnorodność życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).