Sobota, 19 czerwca 2021r. | Imieniny: Gerwazego, Protazego
Pokaż menu

Dokumenty do pobrania

09 czerwca, 2021
Dwór Augusta Kotlińskiego z 1932 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwór Augusta Kotlińskiego z 1932 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021
Treść zapytania ofertowego:

Poczesna, dnia 08.06.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR GOPS.26.1.2021.RG/ER

Świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” wdrażanym
w ramach Funduszu Solidarnościowego

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Poczesna , NIP 573-28-55-270
w imieniu, którego działa:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Świadczenie usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego Programu „Opieka wytchnieniowa– edycja 2021” wdrażanym
w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Cele:
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek
i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Ważnym aspektem usługi opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób niepełnosprawnych oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeń. Jest to istotne z uwagi na fakt, iż osoby te są w dużej mierze zdane na własne zasoby ze względu na utrudniony dostęp do specjalistycznego wsparcia psychologicznego i terapeutycznego oraz wsparcia pozwalającego na podnoszenie swoich umiejętności w zakresie sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Usługa opieki wytchnieniowej powinna być prowadzona z zachowaniem podmiotowości osób niepełnosprawnych oraz ich niezależności.

Odbiorcy usług:
Mieszkańcy Gminy Poczesna będący: członkami rodzin lub opiekunami sprawującymi bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego (zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Rodzaj przedsięwzięcia:
Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – dla maksymalnie  5 osób
z niepełnosprawnością, w tym dzieci. Rekrutację uczestników programu prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej.
Maksymalny koszt za godzinę zegarową pobytu dziennego Wykonawcy w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, jaką Zamawiający może zapłacić wynosi 40,00 zł.

W ramach zamówienia zrealizowanych zostanie maksymalnie 1200 godzin zegarowych usług opieki wytchnieniowej.
Z uwagi na specyfikę zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zarówno liczby osób objętych usługami  jak i liczby godzin usług, przy niezmienionym poziomie ceny za usługę, odpowiednio 40,00 zł za godzinę zegarową ( liczy się tylko czas pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, bez czasu dojazdu).

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:
- osoby z kwalifikacjami zgodnymi z zapisami programu „Opieka wytchnieniowa- edycja 2021”.

UWAGA: Do oferty należy dołączyć wykaz planowanej kadry, która świadczyć będzie usługi w ramach niniejszego zamówienia.

Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia.
Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI

Okres realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy (planowane na 06.2021 r., może ulec zmianie)  do dnia 31.12.2021 r.
Miejsce realizacji: co do zasady na terenie Gminy Poczesna.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Ofertę należy dostarczyć w formie cyfrowego odwzorowania (skan) podpisanych dokumentów na skrzynkę pocztową: gops@poczesna.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Oferta – Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć oryginał oferty oraz załączników.
2.    Ofertę należy składać do dnia 15.06.2021 r. do godziny 10 00
3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W przypadku pytań związanych z zapytaniem ofertowym należy kontaktować się drogą mailową (pisemna forma kontaktów Wykonawców z Zamawiającym). Osoba do kontaktu:
Kierownik GOPS- mgr Elżbieta Różycka, e-mail: gops@poczesna.pl

                                                                                                                                         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                                      mgr Elżbieta Różycka

 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).