Poniedziałek, 28 listopada 2022r. | Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana
Pokaż menu

Dzień Pracownika Socjalnego

17 listopada, 2022
Dzień Pracownika Socjalnego

17 listopada 2022 roku, w Hali Sportowej w Poczesnej odbył się Dzień Pracownika Socjalnego dla pracowników pomocy społecznej z całego powiatu częstochowskiego.

dzien pracownika socjalnego

Gospodarzem obchodów tegorocznego święta jest Starosta Powiatu Częstochowskiego – Krzysztof Smela oraz Krzysztof Ujma – Wójt Gminy Poczesna.
Starosta powitał przybyłe na uroczystość osoby, a w swoim wystąpieniu podkreślał jak ważna i niezbędna jest praca pracownika socjalnego. Odniósł się także do trudnych czasów, w którym przyszło nam żyć. Uznał, że nie należy się im poddawać.
Gości powitał także Wójt Gminy Poczesna – Krzysztof Ujma. W swoim wystąpieniu również nawiązał do misji i doniosłości zawodu pracownika socjalnego oraz przedstawił prezentacje o gminie Poczesna.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Grzegorz Rak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach; Grzegorz Baranowski – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach; Joanna Jeleniewska – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach; dr Mariola Mirowska – Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.
Obecni byli również przedstawiciele Zarządu Powiatu Częstochowskiego: Krzysztof Smela – Starosta Częstochowski; Jana Miarzyński– Wicestarosta Częstochowski; Gwidon Jelonek  -  Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego; Adam Morzyk – Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego; Agata Osadnik-Trzepizur  - Skarbnik Powiatu Częstochowskiego; Henryk Sobel– Sekretarz Powiatu Częstochowskiego; Radni Powiatu Częstochowskiego: Urszula Całusińska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Częstochowskiego; Joanna Tekiela – Członek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Częstochowskiego; Adam Jaruga - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Częstochowskiego i Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych jak również Przewodniczący Rad Gmin Powiatu Częstochowskiego: Włodzimierz Cichoń – Przewodniczący Rady Gminy w Mykanowie; Iwona Choła – Przewodnicząca Rady Gminy w Poczesnej; Maria Stępień – Przewodnicząca Rady Gminy w Przyrowie oraz Wójtowie i Burmistrzowie Gmin Powiatu Częstochowskiego: Adam Tajber – Wójt Gminy Kamienica Polska; Krzysztof Molenda – Wójt Gminy Lelów; Krzysztof Ujma – Wójt Gminy Poczesna; Robert Nowak –Wójt Gminy Przyrów; Barbara Ankowską-Lis – Sekretarz Gminy Konopiska (w zastępstwie Wójta Jerzego Żurka); Andrzej Lech – Zastępca Wójta Gminy Poczesna; Renata Smędzik - Sekretarz Gminy Poczesna. Na uroczystość Święta Pracownika Socjalnego przybyli również: Grzegorz Kozera – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie; Przedstawiciele Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie: Jarosław Żuk – Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie; Leonila Grzesiak – Zastępca Dyrektora Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie. Nie zabrakło także zaprzyjaźnionych przedstawicieli resortu edukacji. Przybyli: Lena Nieśpielak – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku; Barbara Kidawa – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie.
Nie zabrakło również: Przedstawicieli Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych. Obecni byli: Waldemar Trószyński – Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ruchowo ich Rodzin i Przyjaciół „Prometeus” w Konopiskach oraz Członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych: Małgorzata Mruszczyk – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Miło było gościć przedstawicieli Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie „Dla Rodziny”, reprezentowanego przez: Lidię Zeller – Prezes; Jolantę Ujmę – Członka Zarządu. Na uroczystość do Poczesnej przyjechali również przedstawiciele służb społecznych: pracownicy i kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej Powiatu Częstochowskiego; pracownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Częstochowskiego: Domów Pomocy Społecznej, Centrów Administracyjnych Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Warsztatu Terapii Zajęciowej, PCPR w Częstochowie
Po oficjalnych powitaniach głos zabrali również: Katarzyna Buchajczuk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie wraz z kierownik GOPS Poczesna Elżbietą Różycką oraz Joanna Tekiela – Członek Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Częstochowskiego.
Podczas spotkania zostały wygłoszone prelekcje i wystąpienia:
● Prezentacja: Grzegorz Baranowski - Dyrektor i Pani Joanna Jeleniewska – z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach (20 min.);
● „Pracownik socjalny w procesie deinstytucjonalizacji” – dr Mariola Mirowska - Kierownik Zakładu Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (20 min.).
● „Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Funduszu Solidarnościowego” - Grzegorz Rak – Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (20 min.).
Po wykładach nastąpiło wręczenie podziękowań pracownikom służb społecznych przez Krzysztofa Smelę - Starostę Częstochowskiego i Jana Miarzyńskiego - Wicestarostę Częstochowskiego oraz Panią Katarzynę Buchajczuk - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.
A następnie z programem artystycznym wystąpili uczniowie ze szkoły podstawowej w Poczesnej.
Nie ma wątpliwości, że pracownicy socjalni wykonują swoje obowiązki zawodowe z wielkim zaangażowaniem, z wielka pasją. Są misjonarzami dobrej nadziei dla tych, których życie doświadczyło. Są w służbie drugiego człowieka, który czeka na pomoc, na dobre słowo, na  serdeczny uśmiech. Zawsze z głębi serca służyliście tym którzy czekają na waszą pomoc. Każdy dzień w waszej pracy niesie wyzwanie.
Dzień Pracownika Socjalnego przypadający na 21 listopada to święto wszystkich pracowników służb społecznych. Ich zadaniem jest stworzenie odpowiednich warunków życia osobom, które  zostały tego pozbawione.
Dzień Pracownika socjalnego – polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29.XI.1990r. art. 51 ust. 4 nowa ustawa z 2004 r. art. 121 ust.4.
To święto upamiętnia spotkanie w miejscowości Charzykowy w 1989 r. w którym uczestniczyli Jacek Kuroń, Joanna Starega–Piasek oraz pracownicy pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego.
Należy pamiętać, że pracownik socjalny, to osoba, która organizuje i przeprowadza działania dążące do poprawy sytuacji osób, rodzin, grup społecznych znajdujących się w trudnym położeniu lub zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Pracownik socjalny organizuje pomoc finansową w postaci zasiłków lub psychiczną, w czasie której motywuje oraz wzmacnia zdolności osób do rozwiązywania własnych problemów. Pracownicy socjalni dążą do realizacji programów społecznych ukierunkowanych na podniesienie jakości życia oraz współpracują z pozostałymi instytutami i specjalistami w celu doskonalenia rozwiązań w dziedzinie pracy społecznej.
Należy podkreślić, że zawód pracownika socjalnego wymaga niezwykłej empatii, wrażliwości i cierpliwości.  Osoby pracujące w pomocy społecznej codziennie spotykają się z problemami, dramatami ludzkimi i często mogą sami stać się ofiarą oszustw. Pracownik socjalny musi posiadać wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne oraz asertywne. Podstawowa zasadą w zawodzie jest dobro klienta oraz zachowanie tajemnicy zawodowej.
Na czwartkowej uroczystości w gminie Poczesna zebrani mogli wysłuchać referatów i wykładów dotyczących zmian i planów dotyczących pomocy społecznej. Były też wręczone dyplomy – za trud i włożoną pracę – kierownikom i pracownikom pomocy społecznej.
 
Elżbieta Różycka, kierownik GOPS Poczesna, AN;
fot. Aneta Nawrot.

 
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnego
dzien pracownika socjalnegoGmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).