Czwartek, 13 czerwca 2024r. | Imieniny: Lucjana, Antoniego
Pokaż menu

Informacja

06 czerwca, 2024
Dwór Augusta Kotlińskiego z 1932 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwór Augusta Kotlińskiego z 1932 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

o zwołaniu III Sesję Rady Gminy Poczesna.
z   w   o   ł   u   j   ę
na dzień  20 czerwca   2024 roku (czwartek) o godz. 1400
w sali nr 16.0 Urzędu Gminy Poczesna
III Sesję Rady Gminy Poczesna
z następującym porządkiem obrad:
 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.                                                          
 3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy Rady w okresie między sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
 6. Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych na terenie gminy.
 7. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
 8. Informacja o organizacji roku szkolnego 2024/2025.
 9. Sprawozdanie z zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej  za 2023 rok               oraz informacja o planie działania na 2024 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej  za 2023 rok oraz informacja o planie działania na 2024 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej
  za 2023 rok i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia za 2023 rok oraz informacja o planie działania na 2024 rok.
 13. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Poczesna przedstawionego przez Wójta, debata.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Poczesna wotum zaufania.
 15. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 16. Odczytanie 2 opinii RIO:

- o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok,
- o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poczesna.

 1. Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poczesna.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Poczesnej za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2024-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu oznakowanego dla Komisariatu  Policji w Poczesnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Poczesna za rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Zespole Ośrodków Zdrowia w Poczesnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów organów w jednostkach pomocniczych Gminy  Poczesna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  uchwały  Nr 404/LVII/23 Rady Gminy Poczesna z dnia

28 grudnia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania dla terenów położonych w miejscowości Młynek oraz Nierada.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Huta Stara B w rejonie ul. Rolniczej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Słowik.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Poczesna.
 5. Wolne wnioski.
 6. Odpowiedzi na wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

 
                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy Poczesna
 
                                                                                                           Elżbieta Tomala -Wróbel

zam. an

 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).