Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

Ogłoszenie

18 marca, 2016
Dwór Augusta Kotlińskiego z 1932 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwór Augusta Kotlińskiego z 1932 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Wójt Gminy Poczesna
poszukuje pracownika celem zatrudnienia na czas zastępstwa, w trakcie nieobecności
inspektora ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Poczesna.

  1. Wymagania niezbędne:

   1) wykształcenie wyższe,
   2) wymagany profil (specjalność): ukończone studia administracyjne, prawnicze, ekonomiczne lub techniczne.
   3) obywatelstwo polskie lub unijne /zdany egzamin państwowy z języka polskiego/.
 
2. Wymagania dodatkowe:
  1) doświadczenie w pracy w urzędzie administracji rządowej lub samorządowej na  stanowiskach związanych z zamówieniami publicznymi i pozyskiwaniem funduszy unijnych.
  2) samodzielność,
  3) odpowiedzialność,
  4) rzetelność i dokładność,
  5) umiejętność pracy na komputerze,
  6) umiejętność aktywnego zdobywania wiedzy.
 
    3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1)  planowanie zamówień publicznych w Urzędzie i gminnych jednostkach
       organizacyjnych poprzez uczestnictwo w przygotowaniu rocznego planu postępowań,
  2) prowadzenie postępowań, a w szczególności uczestniczenie w redagowaniu   tekstu  
      ogłoszeń, prowadzeniu korespondencji z oferentami i Urzędem w zakresie zamówień
      publicznych,
 3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej poszczególnych zamówień publicznych,
 4) sprawdzanie prawidłowości wypełniania dokumentacji przetargowej,
 5) prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością i ewidencją zamówień
      publicznych,
 6)  współpraca z innymi stanowiskami pracy w celu załatwienia spraw
      dotyczących działalności Urzędu, a mających związek z działalnością
            zamówień publicznych,
 7) przygotowywanie przy współpracy z merytorycznymi pracownikami wniosków
      o pozyskanie środków finansowych z celowych funduszy krajowych i zagranicznych,  
     fundacji i innych organizacji pomocowych,
 8) prawidłowe przygotowanie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków       
     zewnętrznych,
 9)  przygotowanie uproszczonych analiz finansowych oraz zbadanie efektywności   
      Inwestycji.
   

  1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) dokument poświadczający wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy,
4) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
6) kserokopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy, pocztą elektroniczną na adres:poczesna@poczesna.pl  w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora ds. zamówień publicznych i funduszy unijnych w terminie do 23 marca  2016 roku.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poczesna oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy przy ul. Wolności 2.
Wymagane  dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy ( z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinno być opatrzone klauzulą
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014 r , poz.1182 j.t . ) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014r. , poz.1202 j.t.)

Czytaj dalej >>BIP

 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).