Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

OGŁOSZENIE O NABORZE

08 września, 2017
Budynek Urzędu Gminy z 1921 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Budynek Urzędu Gminy z 1921 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Wójt Gminy Poczesna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42- 262 Poczesna .

1. Stanowisko pracy:

Archiwista w Urzędzie Gminy Poczesna

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie;

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

c) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

d) nieposzlakowana opinia;

e) doświadczenie zawodowe : w pracy w archiwum;

g) wykształcenie ; średnie lub wyższe ; ukończony kurs dla archiwistów;

h) znajomość zagadnień z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku określonych w instrukcji archiwalnej;

i) biegła umiejętność obsługi komputera ;

j) prawo jazdy kat .B.

3.Zadania wykonywane na stanowisku:

1) przyjmowanie akt do archiwum od pracowników urzędu,
2) opracowywanie teczek do gromadzenia i przechowywania materiałów
archiwalnych,
3) opracowywanie ewidencji materiałów archiwalnych,
4) brakowanie materiałów archiwalnych,
5) określenie form udostępnienia i zabezpieczenia materiałów archiwalnych zgodnie
z instrukcją kancelaryjną,
6) przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego,
7) sporządzanie sprawozdań,
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta lub kierownika Referatu.

4. Wymagane dokumenty:

  1. oferta z wnioskiem o zatrudnienie;

  2. list motywacyjny;

  3. kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Gminy Poczesna www.poczesna.pl oraz w dziale kadr Urzędu Gminy Poczesna ;

  4. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

  5. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie ;

  6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;

  7. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub inny dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe;

  8. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności.

5.Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru.

 

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

6. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy – ¼ etatu,

2) miejsce pracy: Urząd Gminy Poczesna, ul. Wolności 2,

3) wynagrodzenie zgodne z przepisami.

 

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy Poczesna , ul. Wolności 2 , 42-262 Poczesna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko pracy archiwista w Urzędzie Gminy Poczesna”

 

do 29 września 2017 roku.

(decyduje data faktycznego wpływu do urzędu).

Wójt Gminy Poczesna
Krzysztof Ujma

 

 

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r, poz. 922 z póź. zm. ) oraz ustawą z dn.21.11. 2008r o pracownikach samorządowych ( Dz.U.z2016 r. poz.902 z póź. zm.)

 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).