Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

21 stycznia, 2016
Budynek Urzędu Gminy z 1921 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Budynek Urzędu Gminy z 1921 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

realizacji zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
w roku 2016 na terenie Gminy Poczesna

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.poz.1118 z późn.zm) oraz uchwały Nr 98/XIV/15 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 26 listopada 2015r w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi na 2016r

 

 

Wójt Gminy Poczesna ogłasza otwarty

konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury

fizycznej i sportu w 2016r.

 

 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

1. Rodzaje zadań:

- popularyzacja różnych dyscyplin sportowych poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych,

- propagowanie wśród dzieci, młodzieży oraz starszych aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego

i psychicznego.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

w roku 2016 - 160.000zł

3. Zasady przyznawania dotacji:

 

1) do podmiotów uprawnionych, mogących otrzymać dotacje w ramach otwartego konkursu ofert zalicza się

podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące

działalność pożytku publicznego.

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny

spełniać następujące warunki:

 • prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

 • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Poczesna,

 • posiadają wkład własny w wysokości minimum 5%,

 • dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami,

 • zdolną do realizacji zadania,

 • przedstawią prawidłowo sporządzoną ofertę wraz ze wszystkimi wymogami, załącznikami,

 • nie posiadają zaległości z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, a także podatków oraz innych danin o charakterze publiczno-prawnym.

 

 

2) Wójt Gminy Poczesna przy wyborze oferty kierować się będzie zasadą efektywności, partnerstwa, uczciwej

konkurencji i jawności, dokonując wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania

środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, przestrzegając przy tym zasad uczciwej

konkurencji z zachowaniem wymogów określonych w art. 34 ust.1pkt 3 lit a i art.44 ust.3 pkt 1 ustawy

o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (Dz.U. z 2013r,poz 885 z póżn.zm).

 

 

 

 

 

4. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadania ogłoszone w konkursie ofert na 2016 rok powinny być wykonane do 15 .12.2016 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zostaną określone w zawartych umowach. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie, przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy pomiędzy Gminą Poczesna a podmiotem składającym ofertę. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania i finansowania z wykonanego zgodnie z umową zadania.

Kwota dotacji winna być wydatkowana z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013r, poz.907 z późn.zm)

Z dotacji mogą być pokryte wyłącznie koszty, które:

-są bezpośrednio zawiązane z realizowanym projektem, niezbędne dla jego realizacji;

-są uwzględnione w budżecie projektu;

-są racjonalnie skalkulowane na podstawie oceny rynkowej;

- odzwierciedlają koszty rzeczywiste.

Koszty pokrywane z dotacji:

 1. koszty bezpośrednie:

 • zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez,

 • zakup niezbędnego sprzętu sportowego,

 • Zakup strojów sportowych i obuwia,

 • zakup nagród rzeczowych, dyplomów, pucharów,

 • transport na zawody, zgrupowania i imprezy sportowe ( w tym ewentualnie zakup paliwa niezbędnego do realizacji zadania),

 • noclegi podczas wyjazdów na zawody i zgrupowania sportowe,

 • opłaty sędziowskie,

 • wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

 • wynagrodzenia trenerów (instruktorów),

 • obsługa medyczna,

 • obsługa techniczna,

 • opłaty licencyjne i startowe,

 • zakup niezbędnych materiałów i usług, miedzy innymi środki i artykuły do utrzymania terenu i bazy sportowej paliwo (do kosiarek), woda, napoje, środki chemiczne, wapno, środki doraźnej pomocy medycznej,

 • usługi poligraficzne,

 • usługi fotograficzne.

 

b. koszty pośrednie: ( do 30%wartości udzielonej dotacji ogółem);

 • wyżywienie podczas wyjazdów na zawody i zgrupowania sportowe;

 • wyżywienie podczas organizowanych imprez sportowych;

 • obsługa księgowa i organizacyjno-administracyjna;

 • opłaty pocztowe, skarbowe, administracyjne, bankowe itp.,

 • zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych,

 • zakup części, naprawa, sprzętów biurowych, sportowych,

 • ubezpieczenie,

 • delegacje służbowe.

Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną (e). Uprawnienie to powinno być udokumentowane stosowną uchwałą lub upoważnieniem właściwego organu lub zapisem w aktualnym odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku wystawienia upoważnień do podpisywania dokumentów ( lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia muszą być dołączone do oferty.

Wszystkie złożone własnoręcznie podpisy muszą być czytelne.

 

5. Termin składania ofert:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zapieczętowanej kopercie

z dopiskiem „KONKURS OFERT na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na 2016r” na adres:

Urząd Gminy Poczesna

42-262 Poczesna

ul. Wolności 2

w nieprzekraczalnym terminie od ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej

Urzędu Gminy Poczesna, Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy tj. 21.01.2016r do godz.15.00 w przypadku ofert nadesłanych pocztą liczy się data i godzina wpływu do urzędu gminy)

 

Wymagana dokumentacja:

1. prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji: odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, oferta według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r Nr 6, poz.25).

2. wyciąg ze statutu dotyczący zapisów działań statutowych.

 

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1) rozpatrzenie ofert nastąpi do 20 dni po zakończeniu zbierania ofert przez Komisję Konkursową powołaną

przez Wójta Gminy Poczesna.

2) przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę:

a) ocena formalna :termin wpłynięcia oferty, kompletność wymaganych załączników, złożenie oferty na

właściwym formularzu, poprawność od strony rachunkowej i kompletność wypełnienia tabel kosztorysowych

b) ocena merytoryczna wartości projektu i jego zgodność z celami zadania,

c) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,

doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy

materialnej,

d) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego

zadania,

e) ocena proponowanej, jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale, których podmiot będzie

realizować zadanie,

f) planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej

członków,

g) analiza i ocena realizacji zleconych zadań w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich

realizowały zlecone zadania, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia

otrzymanych na ten cel środków.

3) Wyboru oferty dokona Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 

7. Informacje o zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami,

ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz

podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3

 

W 2015r. na realizację zadań publicznych zawarto 5 umów i udzielono dotacji na łączna kwotę 160.000zł.

 

 

8. Postanowienia końcowe:

Wszelkich informacji na temat konkursu oraz formularzu ofert udziela Barbara Knysak inspektor d/s działalności

gospodarczej w Urzędzie Gminy Poczesna ul. Wolności 2 pokój 38 telefon 34 3274 116 we.23.

Obowiązujący formularz oferty oraz sprawozdanie znajduje się w Rozporządzeniu MPiPS z dnia 15.12.2010roku

w spawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania

publicznego i wzoru sprawozdania tego zadania (Dz.U. z 2011r, nr 6 poz.25) są także dostępne na stronie

internetowej www.poczesna.pl , BIP (,inne- konsultacje).

 

 

 

Załączniki:

- do pobrania na BIP

Poczesna 31.12.2015r KB

 

 

Źródło: http://poczesna.pl/./ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert,news-1588
Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).