Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

Pochwal się ekologiczna zagrodą

29 kwietnia, 2016
Dwór Augusta Kotlińskiego z 1932 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwór Augusta Kotlińskiego z 1932 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Wójta Gminy Poczesna ogłasza przeprowadzenie konkursu „Ekologiczna zagroda 2016” w Gminie Poczesna – etap gminny.

W tym roku konkurs „Ekologiczna zagroda 2016” – odbywać się będzie zgodnie z regulaminem konkursu opracowanym przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Następnie obędzie się wizja lokalna zgłoszonych zagród. Przewodniczącą komisji jest Anita Imiołek.

Ustalone zostały nagrody – na szczeblu gminnym – w wysokości:

za pierwsze miejsce – 700 zł

za drugie miejsce – 500 zł

za trzecie miejsce – 300 zł.

 

Zarody należy zgłaszać do 31 maja. Karty zgłoszeniowe dosteopne są w w sekretariacie Urzedu Gminy Poczesna, u. Wolności 2.

 

 

 

REGULAMIN

  POWIATOWEGO KONKURSU

  EKOLOGICZNA ZAGRODA 2016”

  Konkurs jest celowym działaniem edukacyjnym zmierzającym do poprawy warunków życia mieszkańców powiatu częstochowskiego zamieszkujących tereny wiejskie, poprawy konkurencyjności terenów wiejskich, stanu środowiska i aktywizacji lokalnej społeczności w powiecie. Konkurs adresowany jest do mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego i ma na celu:

  - propagowanie zasad dobrej praktyki rolniczej, której najważniejszym celem – cytując Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej – „jest podniesienie poziomu podstawowej wiedzy o ochronie wody - głównego zasobu środowiska, jak również innych jego elementów: gleby, powietrza, krajobrazu oraz o możliwościach przyczynienia się do ich ochrony”.

  - upowszechnianie metod oraz celów produkcji rolniczej metodami ekologicznymi

  - upowszechnianie celów polityki ekologicznej państwa i lokalnych strategii w zakresie ochrony środowiska

  Zagroda jest istotną częścią gospodarstwa rolnego, jest miejscem życia, pracy i wypoczynku człowieka, W zagrodzie będącej wizytówką gospodarstwa można najlepiej ocenić realizację celów szczegółowych konkursu takich jak:

  - zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, jego bioróżnorodności,

  ochronę krajobrazu (zachowanie starodrzewia)

  - poprawa estetyki zagród wiejskich prowadząca do podniesienia atrakcyjności

  terenów wiejskich,

  - rozwój infrastruktury wsi wspierający ekologiczne wzorce gospodarstw rodzinnych

  (racjonalna gospodarka odpadami, ściekami, gospodarowania wodą)

  - zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu

  - kształtowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców powiatu

  - promocję wykorzystania źródeł energii odnawialnej i ograniczania niskiej emisji

  - profilaktykę zdrowia w tym zdrowej żywności w wymiarze samozaopatrzenia

  rodziny( w warzywa, owoce, jaja, mleko, mięso drobiu, mięso królicze, produkty

  pszczele) i bezpieczeństwa pracy.

  - podniesienie walorów turystyczno-rekreacyjnych terenów wiejskich powiatu

  Zagroda wiejska kształtuje wizerunek Polskiej Wsi. Poprzez zagrodę można dokonać oceny poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej jej mieszkańców, oraz jak praktycznie chroni się środowisko.

  Osiąganie zakładanych celów Powiatowego Konkursu „EKOLOGICZNA ZAGRODA 2016” będzie realizowane poprzez:

  - wprowadzenie etapu gminnego konkursu

  - konferencje poświęcone upowszechnianiu zasad dobrej praktyki rolniczej oraz celów

  i metod rolnictwa ekologicznego.

  - upowszechnianie założeń konkursu (konferencja, warsztaty, artykuł w wydawanych przez Starostwo Powiatowe „Częstochowskich Wieściach Powiatowych”, na stronach internetowych Gminy i Starostwa),

  - dobór kryteriów oceny zagród, punktację, system nagradzania

  - wskazywanie wzorców dobrej praktyki tj. prezentację nagrodzonych zagród, ich właścicieli jako wzorów do naśladowania.

  - nadanie znaczącej rangi konkursowi poprzez fakt ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, prezentację wyników i zwycięzców konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas XVII Dożynek Powiatowych w Gminie Przyrów w dniu 28 sierpnia
  2016 r., które są największą w skali powiatu imprezą w roku, przed szeroką widownią składającą się z gości dożynkowych, delegacji wszystkich (16) gmin powiatu częstochowskiego i mieszkańców powiatu.

  Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu Częstochowskiego, partnerami konkursu są Burmistrzowie/Wójtowie Gmin z terenu Powiatu Częstochowskiego.

   

   

  I. Warunki uczestnictwa w konkursie „Ekologiczna Zagroda 2016”.

   

  1. Położenie zagrody na obszarach wiejskich powiatu.

  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie na piśmie według wzoru

  (Zał. 1. Do Regulaminu Konkursu – Karta Zgłoszenia) dokonane przez właściciela zagrody w wyznaczonym terminie do Etapu Gminnego Konkursu wg zasady określonej przez Burmistrza/Wójta danej gminy.

  3. Zgłoszenia do etapu powiatowego dokonuje Wójt/Burmistrz Gminy.

  4. Do konkursu na szczeblu powiatowym każda z gmin wyłania w Etapie Gminnym konkursu jedną zagrodę laureata, która bierze udział w etapie powiatowym.

  5. Zajęcie I, II, III miejsca w etapie powiatowym powoduje ograniczenie w możliwości udziału zagrody w konkursie przez kolejne 3 lata.

  6. Warunkiem obligatoryjnym uczestnictwa w Konkursie jest przyjęcie przez właściwą

  Komisję Konkursową Karty Zgłoszenia z wyrażoną zgodą, potwierdzoną

  własnoręcznym (czytelnym) podpisem przez właściciela/współwłaścicieli zagrody,

  akceptującym regulamin Konkursu i zawarte w zał. 1 Karta Zgłoszenia – oświadczenia

   

  II. Kryteria oceny i punktacja w konkursie „Ekologiczna Zagroda 2016”.

   

  Lp.

  KRYTERIA O C E N Y ZAGRÓD

  OCENA

  Punktowa

  Kryteria główne

  Kryteria szczegółowe

  warianty

  1.

  Estetyka zagrody:

   

   

   

   

   

   

   

   

  - oddzielenie części mieszkalnej

  od gospodarczej,

  -wydzielenie części wypoczynkowo- rekreacyjnej placu zabaw dla dzieci,

  - zagospodarowanie części

  wypoczynkowo - ozdobnej

  - stan utrzymania budynków

  mieszkalnych i gospodarczych

  - urządzenie przestrzeni

  produkcyjnej gospodarstwa

   

  0-10

   

  0-10

   

   

  0-10

   

  0-10

   

  0-10

  2.

  Produkcja żywności z zastosowaniem zasad dobrej praktyki rolniczej w tym na samozaopatrzenie rodziny oraz stosowanie metod rolnictwa ekologicznego

  - zagospodarowanie części przy-

  domowej produkcji – żywności

   

   

   

   

  - warzywnik

  - jagodnik

  - drzewa i

  krzewy owocowe (w tym stare gatunki)

  - ule/pasieki

  0-10

  0-10

  0-10

   

   

  0-10

   

  - hodowli zwierząt

  Drób

  Króliki

  Kozy

  Owce

  Krowa

  Inne

  0-10

  0-10

  0-10

  0-10

  0-10

  0-10

  -posiada certyfikat gospodarstwa rolnego prowadzącego produkcję w oparciu o metody ekologiczne

   

   

   

  - Całe gospodarstwo objęte certyfikatem

  0-10

  - część gospodarstwa objęta certyfikatem-określona produkcja

   

  0-10

  -w trakcie przestawiania gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi

  Całego gospodarstwa

  0-10

  Części gospodarstwa -określonej produkcji

  0-10

  3.

  Gospodarowanie odpadami

  - usuwanie azbestu

   

  0-10

  -system odbioru odpadów komunalnych

   

  0-10

  - kompostownik,

   

  0-10

  - obornik

   

  0-10

  4.

  Postępowanie ze ścieka- mi komunalnymi

   

   

   

   

   

   

  - szambo

  0-5

  - przyłącz do sieci kanalizacyjnej

  0-10

   

  - oczyszczalnia

  przydomowa

  0-10

   

  instalacja rozdzielająca ścieki na ścieki szare i ścieki czarne

  0-10

  5.

  Gospodarowanie wodą

  Wodą pitną -

   

   

   

  -ujęcie własne - studnia kopana/ /wiercona

  0-10

  -wodociąg

  0-10

  Wodą opadową

  retencjonowanie

   

   

   

  studnie/

  oczka wodne/

  stawy

  0-10

  - nawadnianie

  0-10

  -wykorzystanie w domu np. do spłukiwania

   

  0-10

  6.

  Ograniczanie niskiej emisji:

   

  - termomodernizacja budynków mieszkalnych

   

  -konstrukcja budynku

  -docieplenia strop/ściany

  0-10

  0-10

  - niskoemisyjne źródła ciepła do ogrzewania budynków

  - piece rusztowe

  0-5

  - piece retortowe

  0-10

  - piece na drewno/zgazowanie drewna

  0-10

  - kominki

  0-10

  - piece gazowe

  0-10

  ogrzewanie elektryczne

  0-10

  -system ogrzewania

  Wysokotemeperaturowy

  0-10

  Niskotemepraturowy

  0-10

  - rodzaje paliwa

  - węgiel

  0-5

  - miał

  0-2

  - drewno

  0-10

  - gaz

  0-10

  - prąd elektr.

  0-10

  7.

  Odnawialne źródła

  Energii co/c.w.u.

  - biomasa- drewno pochodne

   

  0-10

  - biogaz

   

  0-10

  - kolektory słoneczne

   

  - płaskie/

  /próżniowe

  0-10

  - fotowoltaika

   

  0-10

  - siłownie wiatrowe

   

  0-10

  - ciepło ziemi

   

  0-10

  - pompy ciepła

   

  0-10

  8.

  Działania na rzecz przyrody i ochrony krajobrazu

  -utrzymywanie starych drzewo- stanów

   

   

   

   

  (stare sady),

  0-10

  drzewa, zadrzewienia

  0-10

  zakrzaczenia,

  0-10

  żywopłoty,

  0-10

  zielone ściany

  0-10

  - nasadzenia drzew , krzewów

  - gatunki

  rodzime,

  0-10

  - pyłkodajne

  0-10

  -miododajne

  0-10

  - utrzymanie pomników przyrody i roślin chronionych

   

  0-10

  -opieka i poszanowanie zwierząt:

  - domowych,

  - gospodarskich,

  - dzikich

  0-5

  0-5

  0-5

   

  III. Harmonogram konkursu

   

  -Etap Gminny

   

  Lp.

  Działanie

  Wykonawca

  Termin

  1.

  Ogłoszenie konkursu

  Wójt/Burmistrz

  do 1 maja 2016r.

  2.

  Określenie zasad uczestnictwa w Etapie Gminnym Konkursu

  Powołanie Komisji Konkursowej

  Wójt/Burmistrz danej gminy

  do 1 maja 2016r.

  3.

  Zgłaszanie udziału

  Właściciele zagród

  do 31 maja 2016r.

  4.

  Wizje lokalne komisji gminnych

  Komisja Konkursowa

  od 15-30 czerwca 2016r.

  5.

  Rozstrzygnięcie konkursu

  Komisja Konkursowa

  do 10 lipca 2016r.

  6.

  Zakup nagród

  Wójt/Burmistrz

  do 15 lipca 2016r.

  7.

  Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród

  Wójt/Burmistrz

  do 15 lipca2016r.

   

   

  -Etap Powiatowy

   

  Lp.

  Działanie

  Wykonawca

  Termin

  1.

  Ogłoszenie konkursu

  Zarząd Powiatu

  do 1 maja 2016r.

  2.

  Powołanie Komisji Konkursowej

  Zarząd Powiatu

  do 30 czerwca 2016r.

  3.

  Zgłaszanie udziału

  Urzędy Gmin(Wójtowie)

  do 15 lipca 2016r.

  4.

  Wizje lokalne komisji powiatowej

  Komisja Konkursowa

  od 25 - 31 lipca 2016r.

  5.

  Rozstrzygnięcie konkursu

  Komisja Konkursowa

  do 7 sierpnia 2016r.

  6.

  Zakup nagród

  Wydz. Ochrony środowiska

  do 26 sierpnia 2016r.

  7.

  Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród

  Zarząd Powiatu

  28 sierpnia 2016r.

   

   

   

  IV. Ocena zagród

  1. Oceny zgłoszonych do Konkursu zagród dokonuje Komisja Konkursowa:

  w etapie gminnym powołana przez Wójta/ Burmistrza Gminy,

  w etapie powiatowym powołana przez Zarząd Powiatu.

  2. W skład Gminnej Komisji Konkursowej wchodzą:

  -przedstawiciele Urzędu Gminy

  3. W skład Powiatowej Komisji Konkursowej wchodzą:

  - przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Częstochowie

  - przedstawiciel Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

  - przedstawiciel Śląskiej Izby Rolniczej

  4. Komisji Powiatowej przewodniczy Naczelnik Wydz. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

  5. Tryb pracy komisji:

  - ocena formalna dokonanych zgłoszeń decydująca o przyjęciu zgłoszenia udziału w konkursie

  - zawiadomienie uczestników konkursu o przyjęciu Zgłoszenia udziału w konkursie i terminie wizji lokalnej

  - komisja dokonuje wizji w zgłoszonych do konkursu zagrodach celem dokonania oceny zagrody.

  - ustalenie ocen i listy nagrodzonych zagród z przyznanymi nagrodami.

  - przedłożenie wyników Wójtowi/ Staroście do zatwierdzenia.

  - ogłoszenie wyników konkursu.

   

  V. Nagrody

  1. W etapie gminnym według ustaleń Burmistrza/Wójta danej gminy.

  2. W etapie powiatowym organizator ustanawia pulę na nagrody, wyróżnienia i uczestnictwo w wysokości 15 000 zł.

  Z następującym przeznaczeniem:

   

  Za zajęcie I – miejsca nagroda/y rzeczowa o wartości do 5 000 zł

  II – miejsca nagroda/y rzeczowa o wartości do 3 000 zł

  III – miejsca nagroda/y rzeczowa o wartości do 2 000 zł

  Na wyróżnienia - kwotę 3 000 zł,

  5 wyróżnień rzeczowych po ok. 600 zł

   

  Upominki za udział – na kwotę łączną 2 000 zł.

  Ustalenie laureatów nagród i wyróżnień następuje na podstawie oceny punktowej dokonanej przez Komisję Konkursową w oparciu o przeprowadzone wizje w zagrodach.

   

  VI. Postanowienia końcowe

  1. Do konkursu mogą być zgłoszone zagrody z terenów wiejskich, których właścicielami są mieszkańcy gmin powiatu częstochowskiego.

  2. Brak podpisu właściciela zagrody na karcie zgłoszenia, akceptującego wszystkie warunki Regulaminu Konkursu stanowi podstawę do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w konkursie.

  3. a) Osoby nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości wyższej od kwoty wolnej od opodatkowania tj. kwotą przekraczającą 760 zł są zobowiązane do uiszczenia należnego podatku w wysokości 10% od wartości brutto przyznanych nagród, na rachunek bankowy Powiatu Częstochowskiego Nr 20 2030 0045 1110 0000 0185 1960, lub w kasie Starostwa, oraz okazania dowodu jego uiszczenia przed dniem wręczenia nagród.

  b) Nie wywiązanie się z tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

  c) W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie przez osobę której przyznano nagrodę, upoważnia się Komisję Konkursową do przyznania nagrody następnej w kolejności osobie(zagrodzie) wg. uzyskanej punktacji.

  4. Nagrody są wręczane właścicielom/współwłaścicielom lub ich pełnomocnikom za okazaniem dokumentu tożsamości i potwierdzeniem odbioru nagrody.

  5. Upoważnia się Komisję Konkursową do innego niż zaproponowany w pkt. V rozdziału nagród tj. np. nieprzyznania nagrody któregoś stopnia lub przyznania nagród równorzędnych bez przekraczania ustanowionej puli nagród przez organizatora.

  6. Załącznik nr 1 do regulaminu stanowi integralną część Regulaminu Konkursowego

  7. Regulamin Konkursu „Ekologiczna Zagroda 2016”podlega zatwierdzeniu:

  - na etapie gminnym przez Wójta/Burmistrza

  - na etapie powiatowym przez Zarząd Powiatu i podpisaniu przez Starostę.

   

   

   

     Gmina Poczesna
  Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).