Sobota, 30 września 2023r. | Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima
Pokaż menu

Wójt Gminy Poczesna

21 stycznia, 2016
Hałda Kopalni Sczekaczka - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Hałda Kopalni Sczekaczka - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy zabudowanej dwoma budynkami gospodarczymi,
położonej w m. Korwinów przy ul. Spadkowej.

I. Przedmiotem sprzedaży jest działka oznaczona nr ewidencyjnym 142/21 o pow. 3,2351 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Nr CZ1C/00053565/6.

 

II. Przeznaczenie nieruchomości:

 

Przedmiotowy obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą nr 312/XXXV/14 Rady Gminy Poczesna z dnia 26 czerwca 2014r. jest to teren oznaczony symbolem 25 MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

 

III. Cena wywoławcza 700 000zł + 23% VAT = 861 000 zł

 

Cena osiągnięta w przetargu płatna w całości, najpóźniej na trzy dni przed zawarciem aktu notarialnego.

 

Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 

IV. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 29 stycznia 2016 r. o godz. 10:00.

 

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 8 700 zł, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

V. Warunki uczestnictwa w przetargu.

 

  W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu do dnia 25 stycznia 2016r., wynoszące 10% ceny wywoławczej w/w nieruchomości tj. 86 100 zł na konto bankowe Urzędu Gminy w Poczesnej.

   

  Bank Spółdzielczy Poczesna nr 15 8260 0006 2000 0000 2176 0001

   

  Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

  W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem na konto w terminie 3 dni od dnia podania konta (pok. 32)

   

  Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej:

  • dowód wpłaty wadium (oryginał),

  • dokument tożsamości,

  • aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku, gdy uczestnikiem w przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem,

  • osoby reprezentujące w/w uczestników przetargu winny posiadać udzielone im potwierdzone notarialne pełnomocnictwo do wzięcia udziału w przetargu,

  • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

  • pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń.

    

   Powyższe ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w UG Poczesna (parter), ponadto będzie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Poczesna poczesna@poczesna.pl

   Bliże informacje: Urząd Gminy w Poczesnej - pok. 32, tel. 34/3274 -116 wew. 44.
    

   Wójt Gminy Poczesna
   mgr inż. Krzysztof Ujma

   

  Źródło: http://poczesna.pl/./wojt-gminy-poczesna,news-1586
  Gmina Poczesna
  Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).