Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

XVII Sesja Rady Gminy Poczesna

17 marca, 2016
Pozostałości mostu kolei wąskotorowej w Kolonii Poczesnej - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Pozostałości mostu kolei wąskotorowej w Kolonii Poczesnej - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Zwołuję na dzień 29 marca 2016 roku (wtorek) o godz. 12.00 w sali nr 16 rzędu Gminy Poczesna XVII Sesję Rady Gminy Poczesna

z następującym porządkiem obrad:  
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy o pracy rady w okresie między sesjami.
5. Informa cja Wójta Gminy o działaniach między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w 2015 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poczesnej za 2015 rok.
8. Sprawozda nie z działalności Gminnego Centrum  Kultury, Informacji i Rekreacji
za 2015 rok oraz informacja o programie działania na 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gminnego  Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji
w Poczesnej za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2016 - 2030.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze
inkasa.
13. Ocena ściągalności podatków w 2015 roku.
14. Informacja o wykorzystaniu środków funduszu sołeckiego w 2015 roku.
15. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwią zywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na te
renie Gminy Poczesna”
na 2016 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Poczesna.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Stawowej
w Poczesnej.
20. Podjęcie uchwały
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poczesna.
21. Wnioski i zapytania radnych.  
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
24. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady
mgr inż. Lidia Kaźmierczak
 Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).