Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

II sesja Rady Miejskiej w Przyrowie

15 czerwca, 2024
Wiercica - młyn wodny, ob. elektryczny z przeł. XIX i XX w. / MatN90 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Wiercica - młyn wodny, ob. elektryczny z przeł. XIX i XX w. / MatN90 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej  zwołuje w dniu  26 czerwca (środa) 2024 roku o godzinie 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy II sesję Rady Miejskiej w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z I sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami – referent Burmistrz Anna Kowalska-Fert.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Miejskiej według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Elżbieta Ślęzak-Zawadzka.
 7. Informacja Burmistrza o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Burmistrz Anna Kowalska-Fert.
 8. Udzielenie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów:
  1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Przyrów za rok 2023 – referent Burmistrz Anna Kowalska-Fert.
  2. debata nad Raportem o stanie Gminy Przyrów za rok 2023 – zgodnie z wymogami określonymi  w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609);
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Przyrów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Przyrów za 2023 rok – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 10. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i  Gminy Przyrów z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
  1. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu gminy w 2023 roku wraz z informacją o stanie mienia – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska;
  2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu – referent Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wioletta Nowakowska;
  3. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu w 2023 roku – Przewodniczący komisji stałych;
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów – referent Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wioletta Nowakowska;
  5. dyskusja;
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2024 - 2027 – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Andrzeja Dobrowolskiego na realizację inwestycji p.n. "Wykonanie prac konserwatorskich w unikatowym, zabytkowym młynie wodnym w Wiercicy na terenie Gminy Przyrów" – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mokrzeszy na realizację inwestycji p.n. „Prace konserwatorskie i remontowe przy  zabytkowej, przydrożnej kapliczce w miejscowości Wola Mokrzeska w Gminie Przyrów” – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/34/2019 w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych – referent Justyna Pelikan.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Miasta i Gminy Przyrów w Stowarzyszeniu  Rybacka Lokalna Grupa Działania "Jurajska Ryba" – referent Burmistrz Anna Kowalska-Fert.
 18. Ocena realizacji i stopień zaawansowania inwestycji ujętych w budżecie gminy na 2023 rok, w tym Fundusz Sołecki – referent Burmistrz Anna Kowalska-Fert.
 19. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok – referent Anastazja Deska.
 20. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyrów za 2023 r. – referent Ewelina Wiśniewska.
 21. Informacja z działalności instytucji kultury za 2023 rok – referent Dyrektor GCKiB Dariusz Grabowski.
 22. Komunikaty i wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad.Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).