Sobota, 24 lutego 2024r. | Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza
Pokaż menu

L sesja Rady Miejskiej w Przyrowie

23 stycznia, 2024
Wiercica - młyn wodny, ob. elektryczny z przeł. XIX i XX w. / MatN90 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl Wiercica - młyn wodny, ob. elektryczny z przeł. XIX i XX w. / MatN90 / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 pl

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) Przewodniczący Rady Miejskiej  zwołuje w dniu  31 stycznia (środa) 2024 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy L sesję Rady Miejskiej w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XLIX sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Burmistrza o działalności w okresie między sesjami – referent Burmistrz Robert Nowak.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Miejskiej według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Miejskiej Maria Stępień.
 7. Informacja Burmistrza o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Burmistrz Robert Nowak.
 8. Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy za II półrocze 2023 r. – referent Komendant Miejski PSP w Częstochowie.
 9. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy za II półrocze 2023 r. – referent Komendant Komisariatu Policji w Koniecpolu.
 10. Informacja z działalności Sejmiku Województwa Śląskiego za 2023 rok – referent Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk.
 11. Informacja Gminnego Zakładu  Komunalnego  na temat funkcjonowania Zakładu oraz realizacji zadania związanego z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Przyrów – referent Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego.
 12. Przyjęcie sprawozdań z pracy Rady oraz działalności stałych komisji Rady Gminy za 2023 rok – referenci: Przewodniczący Rady oraz Przewodniczący poszczególnych stałych komisji Rady Miejskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi, flagi stolikowej, banneru Miasta i Gminy Przyrów – referent Sekretarz Dorota Wojciechowska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów – referent Joanna Nowakowska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/34/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyrowie na realizację inwestycji p.n. "Prace konserwatorskie przy zabytkowej drewnianej wieży strażackiej  w Przyrowie" – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 17. Podjęcie uchwały w przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Przyrów z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami pożytku  publicznego na 2024 rok – referent Anastazja Deska.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie – referent Ewelina Wiśniewska.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – referent Robert Deska.
 20. Komunikaty i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).