Wtorek, 23 kwietnia 2024r. | Imieniny: Jerzego, Wojciecha
Pokaż menu

Programy “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz “Opieka wytchnieniowa” edycja 2023

03 kwietnia, 2023
Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0 Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023

Gmina Przyrów, przystąpiła do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023, finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem tego Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie.

Na realizację Programu w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r., Gmina Przyrów otrzymała dofinansowanie w wysokości 33 460,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym a także na prowadzeniu bardziej samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; 
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. w stopniu znacznym,
  2. w stopniu umiarkowanym lub
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a) i b) zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Liczba uczestników Programu, na które Gmina Przyrów uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego to 2 osóby, w tym:

 1. 1 dziecko w wieku do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 2. 1 osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Liczba godzin usług asystencji osobistej w ramach Programu  w 2023 r. wynosi 829 godzin.

W związku z realizacją założeń Programu, Gmina w Przyrowie zatrudniła na umowę zlecenie 2 wykwalifikowanych asystentów osób niepełnosprawnych. Gmina przyznaje usługi asystencji osobistej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez Uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez Uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez Uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu (i odbieraniu) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów. Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby niepełnosprawnej. W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi  obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

Gmina Przyrów również, przystąpiła do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023, finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie.

Program w całości realizowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w kwocie 13 600,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573, z późn. zm.), – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Liczba uczestników Programu, na które Gmina Przyrów uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego to 2 osóby, w tym wsparcie 2 członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Gmina przyznaje usługi opieki wytchnieniowej w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, mieszkających na terenie danej gminy. Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze się pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

W związku z realizacją założeń Programu, zostały zatrudnione na umowę zlecenie 2 wykwalifikowane opiekunki, które będą świadczyć usługę opieki wytchnieniowej.

 • Liczba godzin usług opieki wytchnieniowej realizowanych przez GOPS w Przyrowie w ramach Programu w 2023r. wynosi 340 godzin.
 • Liczba uczestników Programu, na które Gmina Przyrów uzyskała dofinasowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego to 2 osoby.
 • Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.
 • W ramach usługi opieki wytchnieniowej zapewniane jest okresowe wsparcie w zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej, w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących na co dzień bezpośrednią opiekę.
 • Rodzaj i zakres godzinowy usług opieki wytchnieniowej powinien być uzależniony od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika Programu.
 • Gmina kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu.

 
Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).