Sobota, 30 września 2023r. | Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima
Pokaż menu

XI sesja Rady Gminy w Przyrowie

02 lutego, 2016
Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0 Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy z w o ł u j e
w dniu 04 lutego 2016 roku o godz. 14,00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy XI sesję Rady Gminy w Przyrowie

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu IX i X sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. „Projekt budowy i budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowościach Wola Mokrzeska i Smyków”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przyrów, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przyrów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2016 rok”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla działań Wójta Gminy Przyrów w sprawie obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia działań zmierzających do utworzenia województwa częstochowskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie.
 18. Zapoznanie z informacją o realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przyrów za rok 2015.
 19. Zapoznanie z Informacją o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Przyrów za 2015 rok.
 20. Komunikaty i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Źródło: http://www.przyrow.pl/aktualnosci/artykul/xi-sesja-rady-gminy-w-przyrowie
Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).