Czwartek, 18 kwietnia 2024r. | Imieniny: Boguslawy, Apoloniusza
Pokaż menu

XLI sesja Rady Gminy w Przyrowie

17 marca, 2023
Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0 Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm) Przewodniczący Rady Gminy  zwołuje w dniu 27 marca (poniedziałek) 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy XLI sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XXXIX i XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
 7. Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
 8. Przedstawienie informacji na temat ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy za II półrocze 2022 r. – referent Komendant Miejski PSP w Częstochowie.
 9. Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy za II półrocze 2022 r. – referent Komendant Komisariatu Policji w Koniecpolu.
 10. Informacja Gminnego Zakładu  Komunalnego  na temat funkcjonowania Zakładu oraz realizacji zadania związanego z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Przyrów – referent Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego.
 11. Przyjęcie sprawozdań z pracy Rady oraz działalności stałych komisji Rady Gminy za 2022 rok – referenci: Przewodniczący Rady oraz Przewodniczący poszczególnych stałych komisji Rady Gminy.
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie za 2022 r. – referent Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2023-2035 – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych – referent Justyna Pelikan.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w postaci posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych poniesionych przez gminę w związku z realizacją Uchwały Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – referent Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 – referent Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków – referent Joanna Nowakowska.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Częstochowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie – referent Ewelina Wiśniewska.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2023 rok” -  referent Anna Nowacka-Klusek.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności – referent Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Przyrów – referent Przewodniczący Komisji Skarg i Wniosków.
 24. Komunikaty i wolne wnioski.
 25. Zakończenie obrad.Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).