Niedziela, 5 lutego 2023r. | Imieniny: Agaty, Adelajdy
Pokaż menu

XX sesja Rady Gminy w Przyrowie

22 marca, 2021
XX sesja Rady Gminy w Przyrowie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w trybie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 26 marca (piątek) 2021 roku o godz. 11:00 XX sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XX sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XVIII i XIX-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności między sesjami oraz korespondencji dotyczącej Rady Gminy – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
 7. Informacja Wójta o sposobie załatwienia interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych – referent Justyna Pelikan.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przyrów – referent  Robert Deska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przyrów na lata 2021-2025 – referent  Robert Deska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów – referent  Robert Deska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – referent  Robert Deska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2021 rok” – referent  Robert Deska.
 16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady i komisji stałych Rady za 2020 rok – referenci: Przewodniczący Rady Maria Stępień oraz Przewodniczący komisji stałych Rady Gminy.
 17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyrów za 2020 rok – referent Ewelina Wiśniewska.
 18. Omówienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przyrów – referent  Robert Deska.
 19. Przyjęcie informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  za 2020 rok, przedstawienie zasobów i potrzeb – referent Iwona Kremblewska.
 20. Komunikaty i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).