Poniedziałek, 29 listopada 2021r. | Imieniny: Blazeja, Saturnina
Pokaż menu

XXVI sesja Rady Gminy w Przyrowie

19 listopada, 2021
Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0 Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w trybie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 26 listopada (piątek) 2021 roku o godzinie 8:30 XXVI sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVI sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XXIV i XXV-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
 7. Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 145/XXIII/09 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 28 września 2009 roku w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Przyrów – referent Dorota Wojciechowska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłku, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych będących w  zakresie zadań własnych gminy – referent Kierownik GOPS – Iwona Krembleska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Przyrów na lata 2021 – 2027 – referent Kierownik GOPS – Iwona Krembleska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację Nowe Spektrum – referent Elżbieta Ślęzak-Zawadzka.
 16. Komunikaty i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad.Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).