Piątek, 17 maja 2024r. | Imieniny: Paschalisa, Slawomira, Weroniki
Pokaż menu

XXVII sesja Rady Gminy w Przyrowie

07 grudnia, 2021
Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0 Kościół - Św. Anna - Dziedziniec klasztorny - Lotek70 / Wikipedia / CC0

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w trybie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) Przewodniczący Rady Gminy zwołuje w dniu 17 grudnia (piątek) 2021 roku o godzinie 8:30 XXVII sesję Rady Gminy w Przyrowie, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVII sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie między sesjami – referent Wójt Robert Nowak.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie korespondencji wpływającej do Rady Gminy według jej kompetencji – referent Przewodniczący Rady Maria Stępień.
 7. Informacja Wójta o sposobie realizacji interpelacji Radnych – referent Wójt Robert Nowak.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny ścieków dopływających dla gospodarstw domowych na 2022 rok – referent Kierownik GZK – Mirosław Czarnecki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wpf na lata 2022-2031 – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2022 rok – referent Skarbnik Ewelina Sikora-Migalska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2022 rok – referent Dorota Wojciechowska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Gminy w Przyrowie oraz Planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyrowie na 2022 rok – referent Przewodniczący Rady Gminy oraz Przewodniczący Komisji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przyrów – referent Ewelina Wiśniewska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych – referent Ewelina Wiśniewska.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok – referent Ewelina Wiśniewska.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok – referent Ewelina Wiśniewska.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów" – referent Kierownik GZK – Mirosław Czarnecki.
 21. Komunikaty i wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad.
   Gmina Przyrów
Gmina Przyrów jest położona w odległości około 35 km na wschód od Częstochowy, na skrzyżowaniu dróg krajowych Częstochowa-Kielce oraz Radomsko-Siewierz. Gmina usytuowana jest na styku Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Niecką Nidziańską. Pod względem budowy geologicznej na obszarze gminy przeważa Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, będąca płytą wapieni górno jurajskich, łagodnie pochyla się ku północnemu - wschodowi i zapada się pod utwory kredowe Niecki Nidziańskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).