Poniedziałek, 29 listopada 2021r. | Imieniny: Blazeja, Saturnina
Pokaż menu

XLII Sesja Rady Gminy Rędziny

24 listopada, 2021
Cementownia Rudniki - Syrus / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Cementownia Rudniki - Syrus / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1372) informuję, że w dniu 30 listopada 2021 roku (tj. wtorek) odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Rędziny w trybie zdalnym. Obrady sesji rozpoczną się o godz.13.00 W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Wirusa COVID-19 obrady sesji odbędą się w zdalnym trybie obradowania w formie telekonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – na podstawie art. 15zzx ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Poinformowanie radnych, czy do protokołu z XLI sesji zostały zgłoszone uwagi.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy – zgodnie z nowelizowanymi przepisami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla Przewodniczącego Rady oraz ustalenia diet radnym gminy Rędziny – zgodnie z nowelizowanymi przepisami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia skupu żyta przyjmowanej, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rędziny na rok 2022.
11. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Rędziny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 185/XXXI/2020 Rady Gminy Rędziny z dnia
22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na byłego Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rędzinach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rędziny.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rędziny.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rędziny.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rędziny.
20. Odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Rędzinach.
21. Pisemne składanie interpelacji i zapytań radnych.
22. Korespondencja Rady Gminy Rędziny oraz zapytania i wnioski sołtysów.
23. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Rędziny.

Przewodnicząca Rady Gminy Rędziny będzie prowadziła sesję w formie telekonferencji z Urzędu Gminy Rędziny 42-242 Rędziny ul. Wolności 87. Osoby spoza Rady Gminy Rędziny chcące uzyskać jednorazowy wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy Rędziny pod numerem telefonu +48 34 3279 085wew.112, lub mailem:rada@redziny.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane
do 29 listopada 2021 r.

Wszystkie treści materiały oraz elementy graficzne umieszczone w tym serwisie są własnością Urzędu Gminy Rędziny.

Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim, które przysługuje Urzędowi Gminy Rędziny.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Urzędu Gminy Rędziny i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).

Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Urzędu Gminy Rędziny.

Gmina Rędziny
Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, który stanowi część województwa śląskiego, na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Gmina ma charakter przemysłowo-rolniczy. Przeważający obszar zajmują gospodarstwa i działki rolne. Lasy porastają jedynie 1,7% jej powierzchni. Przez jej teren przebiegają trasa szybkiego ruchu DK-1 Warszawa-Katowice oraz droga krajowa DK-91 Częstochowa-Piotrków Trybunalski. Dobre skomunikowanie gminy wpływa pozytywnie na jej rozwój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).