Sobota, 24 lutego 2024r. | Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza
Pokaż menu

UWAGA!!! JEST WNIOSEK NA DODATEK OSŁONOWY

22 stycznia, 2024
UWAGA!!! JEST WNIOSEK NA DODATEK OSŁONOWY

 

Dodatek osłonowy w 2024r.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczy informuje, że zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 59).

 

Na chwilę obecną druki wniosków o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Starcza pod załączonym artykułem.

Papierowe druki wniosków wydawane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy ul. Szkolna 1.

 

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starczy ul. Szkolna 1 lub przez ePUAP.

 

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy przez Internet?

 1. Pierwszym krokiem jest wydrukowanie, wypisanie i podpisanie wniosku.
 2. Następnie wypisany wniosek należy zeskanować.
 3. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do profilu ePUAP i wybranie z katalogu spraw "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
 4. Należy podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
 5. Odpowiedź w sprawie przyznania dodatku wnioskujący otrzyma na adres mailowy podany we wniosku. 

 

O dodatek osłonowy może wnioskować osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie mająca miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

  • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;

  • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

 

Przekroczenie kryterium dochodowego nie oznacza automatycznie utraty prawa do świadczenia. W przypadku dodatku osłonowego stosuje się zasadę “złotówka za złotówkę” - kwota świadczenia jest pomniejszana o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego. Minimalna kwota zasiłku po odliczeniu nie może być niższa niż 20 złotych - jeżeli po odliczeniu kwota będzie niższa, świadczenie nie zostanie przyznane.

Wysokość podstawowego dodatku osłonowego

Wysokość świadczenia zależy od ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe i wynosi odpowiednio:

 • 228,80 zł - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 

 • 343,20 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,

 • 486,20 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,

 • 657,80 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

Wyższy dodatek osłonowy

Gospodarstwa domowe narażone na ubóstwo energetyczne, mogą liczyć na nieco wyższy dodatek. Mowa tutaj o rodzinach ogrzewających swoje domostwa:

 • kotłem na paliwo stałe, 

 • kominkiem, 

 • kozą, 

 • ogrzewaczem powietrza, 

 • trzonem kuchennym, 

 • piecokuchnią, 

 • kuchnią węglową, 

 • piecem kaflowym na paliwo stałe, 

 • zasilanymi węglem lub paliwami węglopochodnymi. 

Przy identycznym kryterium dochodowym jak w przypadku podstawowego dodatku osłonowego, rodziny ogrzewające domy wyżej wymienionymi sposobami mogą liczyć na świadczenie w wysokości:

 • 286 zł - dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

 • 429 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 2-3 osoby,

 • 607,75 zł - dla gospodarstwa domowego liczącego 4-5 osób,

 • 822,25 zł -  dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

 
Gmina Starcza
Gmina Starcza znajduje się w północnej części województwa śląskiego w powiecie częstochowskim przy jego południowej granicy. Dogodne położenie między dwoma szlakami komunikacyjnymi: drogą wojewódzką Częstochowa -Tarnowskie Góry z jednej strony, a trasą DK-1 z drugiej strony stwarza dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).