Niedziela, 5 lutego 2023r. | Imieniny: Agaty, Adelajdy
Pokaż menu

Informacja dot. „Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”

28 grudnia, 2022

Informacja dot. „Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”

 Oddział Śląski Państwowego Funduszu
Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych poinformował o realizacji w 2023 r.
„Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”.

            Celem strategicznym programu jest
wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do
rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób
zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

 

Adresaci i warunki uczestnictwa w programie:

 1. obszar
  A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) -
  adresat programu zainteresowany uzyskaniem wsparcia udokumentuje potrzebę
  realizacji działań służących zapewnieniu dostępności w wielorodzinnym
  budynku mieszkalnym wybudowanym i użytkowanym przed dniem 12 kwietnia 2002
  r.
  i przedłoży w tym zakresie stosowny projekt. Adresatami obszaru są
  zarządcy
  w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Koszty realizacji projektu
  kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu wynoszą 35%.
  Dofinansowanie do 185.000,00 zł na jeden projekt.
 2. obszar
  B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub
  środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom
  niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) - realizator programu
  (samorząd powiatowy) udokumentuje potrzebę likwidacji barier w urzędach,
  placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy wybudowanych
  i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r., w zakresie umożliwienia osobom
  niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Adresatami obszaru są
  gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub
  środowiskowe domy samopomocy. Koszty realizacji projektu kwalifikujących
  się do objęcia pomocą
  w ramach programu wynoszą 35%. Dofinansowanie do 165.000,00 zł.
 3. obszar C (tworzenie spółdzielni
  socjalnych osób prawnych) - realizator programu (samorząd powiatowy)
  zgłosi i udokumentuje wykonalność projektu dotyczącego utworzenia
  spółdzielni socjalnej osób prawnych. Adresatami obszaru są gminy, powiaty
  i organizacje pozarządowe. Koszty realizacji projektu kwalifikujących się
  do objęcia pomocą w ramach programu wynoszą 50%. Dofinansowanie do
  70.000,00 zł.
 4. obszar D (likwidacja barier
  transportowych):

a)    
placówki służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone
przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,

b)    
jednostki prowadzące warsztaty terapii
zajęciowej,

c)    
gminy, które dowożą osoby z
niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących
rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Koszty
realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu
wynoszą 75% w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji
oraz 85% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej.
Maksymalna kwota dofinansowania:

a)    
135.000,00 zł dla samochodów osobowych,
zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio
miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach
inwalidzkich,

b)    
110.000,00 zł dla pozostałych
samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej
są samochodami 9-cio miejscowymi,

c)    
330.000,00
zł dla autobusów.

 1. obszar
  E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących
  aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) - adresat programu
  zainteresowany uzyskaniem wsparcia udokumentuje potrzebę realizacji
  działań służących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych i
  przedłoży w tym zakresie stosowny projekt. Adresatami obszaru są gminy,
  powiaty i organizacje pozarządowe. Dofinansowanie w wysokości wartości
  wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 20% całkowitych kosztów
  realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania. Dofinansowanie do
  16.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała
  z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co
  najmniej 30% beneficjentów tego projektu.
 2. obszar F (tworzenie warsztatów
  terapii zajęciowej) – na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii
  zajęciowej albo występuje zagrożenie degradacją infrastruktury
  istniejących warsztatów terapii zajęciowej. Adresatami obszaru są
  jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.
  Dofinansowanie
  do 70% kosztów realizacji projektu
  nie więcej niż 16.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w
  warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub
  do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont
  bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego
  warsztatu terapii zajęciowej.
 3. obszar G (skierowanie do powiatów
  poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych
  dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - realizator
  programu (samorząd powiatowy) zgłosi potrzebę otrzymania poza algorytmem
  dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących wyłącznie
  rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
  W przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż
  zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo
  regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

W powiatach, w których stopa bezrobocie jest wyższa niż 110% średniej
stopy bezrobocia kraju, wysokość środków, o których mowa powyżej, podwyższa
się: o 20 punktów procentowych w przypadku obszarów A, B, C i G, o 10 punktów
procentowych w przypadku obszaru D programu i o 5 punktów procentowych w
przypadku obszaru E programu,
z zastrzeżeniem, iż zwiększenie intensywności pomocy nie dotyczy realizacji
projektów polegających na likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom
niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w urzędach.

Powiat
Częstochowski jest powiatem kwalifikującym się 
do podwyższenia procentu dofinansowania.
W związku z powyższym wysokość środków na realizację każdego projektu
dofinansowania  w ramach programu nie
może przekroczyć:

1) w
przypadku obszarów A i B – 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się
do objęcia pomocą w ramach programu,

2) w przypadku obszaru C  –50% kosztów realizacji projektu
kwalifikujących się do objęcia pomocą
w ramach programu,

3) w przypadku obszaru D – 85%
kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach
programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób
niepełnosprawnych  oraz 95% w przypadku
projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej,

4) w przypadku obszaru E –
wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 20 % całkowitych
kosztów wskazanych w umowie dofinansowania,

5) w przypadku obszaru G –30%
wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.

            Adresaci pomocy składają projekty do realizatora programu
– Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w terminie do dnia
31.01.2023 r. Wnioski należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
w Częstochowie, ul. Jasnogórska 75, 42-217 Częstochowa.

            Informacje dotyczące procedur realizacji programu,
kierunków działań i warunków brzegowych oraz wnioski do pobrania dostępne są na
stronie internetowej
http://pfron.org.pl

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).