Środa, 21 lutego 2024r. | Imieniny: Eleonory, Fortunata, Roberta
Pokaż menu

Nabór partnerów do projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

12 lutego, 2016

Powiat Częstochowski, będący organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, na podstawie art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera do realizacji projektu p.n. ,,Z dobrym zawodem w lepszą przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego- RIT Subregionu Północnego.

I.                    Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu
w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-050/16, mającego za zadanie poprawę jakości
i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.

II.                  Obszar współpracy partnerskiej w ramach projektu:

1.       Proponowany termin rozpoczęcia projektu: III kwartał 2016r.

2.       Główny cel projektu: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, przyczyniająca się do wzrostu zatrudnienia absolwentów szkoły.

3.       Grupa docelowa:

¾     uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu (Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej)

¾     nauczyciele kształcenia zawodowego oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.

4.       Typy operacji: zgodne z obowiązującym Szczegółowym Opisem Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego- RIT Subregionu Północnego.

Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

a)    Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

b)   Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;

c)    Rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno- gospodarczym;

d)   Rozwój doradztwa edukacyjno- zawodowego.

Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

5.       Minimalny zakres zadań Partnera: realizacja działań związanych z podnoszeniem umiejętności i uzyskiwaniem kwalifikacji/ kompetencji zawodowych uczniów oraz nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, współudział w organizacji praktyk i staży zawodowych, w zakupie wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych oraz w zarządzaniu projektem.

Dokładne określenie roli Partnera w projekcie nastąpi na etapie prac nad ostateczną wersją wspólnego wniosku o dofinansowanie.

III.                Wymagania wobec Partnera:

1.       Podmiot wyraża chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego
oraz deklaruje współpracę z Powiatem Częstochowskim/Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, w zakresie przygotowania projektu. Partner wyraża gotowość wniesienia do partnerstwa, w celu realizacji projektu, własnych kompetencji, doświadczenia, zaplecza organizacyjnego (know-how) oraz zasobów ludzkich i finansowych.

2.       Podmiot prowadzi działalność w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt zgodnie z podstawą prawną jej prowadzenia.

3.       Podmiot posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4.       Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmiot dysponuje potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

5.       Podmiot nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), oraz wobec reprezentowanego podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:

¾     art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 796);

¾     art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2015 r. poz. 1212).

6.       Podmiot nie jest powiązany z Powiatem Częstochowskim/ Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu w rozumieniu art. 33 ust 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

IV.                Kryteria wyboru

1.       Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa – max 20 pkt

2.       Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe) – max 20 pkt

3.       Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze dla szkół zawodowych - max 10 pkt.

V.                  Zasady zgłaszania ofert

1.       Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnera.

2.       Termin składania ofert - do dnia 04 marca 2016 r. do godz. 1600.

3.       Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 11.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020”.

4.       Oferty można składać:

¾     osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol, w dniach: poniedziałek-piątek od godz. 8.00 do godz. 16.00,

¾     lub poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem,
że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 26, 42-230 Koniecpol.

5.       Oferta musi być opatrzona pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania podmiotu.

VI.                Procedura wyboru partnera

  1. Procedurę wyboru partnera przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru partnera, składająca się z pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu.
  2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze partnera.
  3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu, w oparciu o kryteria wyboru określone
    w ogłoszeniu o naborze dokona wyboru partnera, którego oferta otrzymała największą liczbę punktów.
  4. Informacja o wyborze partnera zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
  5. Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.

VII.              Postanowienia końcowe

Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Ogłaszający zastrzega sobie:

1.       Prawo wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.

2.       Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerem.

3.       Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

4.       Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnera, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).