Poniedziałek, 28 listopada 2022r. | Imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana
Pokaż menu

Program PFRON “Samodzielność – Aktywność – Mobilność””

28 września, 2022

Program PFRON "Samodzielność - Aktywność - Mobilność""

PCPR w Częstochowie realizatorem Programu PFRON "Samodzielność
- Aktywność - Mobilność""

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie przyjmuje wnioski
niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Częstochowskiego ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, spełniających wymogi do niżej wymienionych Programów.

1. Mieszkanie dla absolwenta.

Celem Programu - Mieszkanie dla absolwenta, jest wzrost niezależności
beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez
zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium
dostępności dla beneficjenta. Beneficjentem może być osoba z
niepełnosprawnością która spełnia warunki:

1) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób
z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub
orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu
również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
2) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich
typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających
datę złożenia wniosku;
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4) złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości
realizowania aktywności zawodowej;
5) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Beneficjent może otrzymać dofinansowanie do najmu mieszkania na okres 36
miesięcy które wynosi:

1) od 1 do 12 miesiąca - 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej
wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
2) od 13 do 24 miesiąca - 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70%
miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji
wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
3) od 25 do 36 miesiąca - 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40%
miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji
wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Maksymalna wysokość dofinansowania miesięcznego kosztu wynajęcia lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego uzależniona będzie od lokalizacji
przedmiotu dofinansowania, sposobu poruszania się beneficjenta i aktualnej
wartości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m kwadratowego
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Program realizowany będzie w
latach 2022- 2026. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia
31.12.2023 r.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Składanie wniosków o
przyznanie dofinansowania na wynajem lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla
beneficjenta odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej w "Systemie
Obsługi Wsparcia".

Do wniosku dołącza się:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z
niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie
traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w
przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
b) kopię dokumentu potwierdzającego status absolwenta;
c) oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania
aktywności zawodowej;
d) oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

W ciągu 90 dni od przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
beneficjent przedstawia umowę najmu mieszkania wraz z oświadczeniem, że
wynajmowane mieszkanie spełnia indywidualne kryterium dostępności. Po
przedstawieniu umowy najmu zawierana jest umowa z realizatorem Programu na
dofinansowanie najmu przedmiotu dofinansowania. Na podstawie umowy środki
przekazywane są na rachunek bankowy beneficjenta do 10 dnia każdego miesiąca.

2. Dostępne mieszkanie.

Celem Programu dostępne mieszkanie, jest wzrost niezależności beneficjentów
oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie
mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego
realizowania planów zawodowych i społecznych. Beneficjentem może być osoba z
niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie
traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z
tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez
użycia wózka;
2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach
architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne
wyjście na zewnątrz na poziom zero;
3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa
własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W ramach programu osoba z niepełnosprawnością może otrzymać dofinansowanie do
dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych,
znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku,
aż do poziomu zero przed budynkiem. Wysokość dofinansowania stanowi różnicę
pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak
większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie
"Mieszkanie na Start" na dany kwartał, w którym nabywane jest
mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Program realizowany będzie w latach 2022 - 2025. Wnioski w ogłoszonym naborze
można składać do dnia 31.12.2024 r. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie
ciągłym. Składanie wniosków o przyznanie dofinansowania na zmianę miejsca
zamieszkania na wolne od barier architektonicznych odbywać się będzie wyłącznie
w formie elektronicznej w "Systemie Obsługi Wsparcia".

Weryfikacja wniosków obejmuje potwierdzenie:

1) posiadania orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie
traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z
tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającą poruszanie się bez
użycia wózka;
2) złożenie oświadczenia, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach
architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne
wyjście na zewnątrz na poziom zero;
3) złożenie oświadczenia o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa
własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4) wieku wnioskodawcy w momencie składania wniosku.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej,
wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku weryfikuje się:

1) oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością
oraz opiekuna prawnego;
2) orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu
uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

W ciągu 180 dni od przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku
beneficjent przedstawia udokumentowaną różnicę, o której mowa wyżej, poprzez
przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu
mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań. Po
przedstawieniu umów przedwstępnych zawierana jest umowa z realizatorem Programu
na dofinansowanie różnicy, o której mowa wyżej. Na podstawie umowy środki
przekazane są na rachunek bankowy beneficjenta w terminie do 10 dni roboczych
od udokumentowania różnicy wartości mieszkań realizatorowi Programu.

Szczegółowe informacje o ww. Programach można uzyskać na stronie internetowej
PFRON:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zatwierdzono-programy-wspierajace-mieszkalnictwo-osob-z-niepelnosprawnoscia-z-pakietu-samodz/

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-wspomagane-spolecznosci-mieszkaniow/

Informacji o ww. Programach udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Częstochowie pod numerem telefonu: (034) 334 33 32

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).