Niedziela, 4 czerwca 2023r. | Imieniny: Kwiryny, Franciszka
Pokaż menu

Zarządzenie

21 stycznia, 2016
Dwór Augusta Kotlińskiego z 1932 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Dwór Augusta Kotlińskiego z 1932 r. - Waraciła / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Wójta Gminy w Poczesnej z dnia 11.01.2016r

 

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów, do składu komisji konkursowej.

Na podstawie art.30 ust.1 i art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015r.poz.1515 z późn.zm) w związku z art.15 ust.2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r,poz 1118 z póżn.zm.) zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Poczesna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016r, przyjętym uchwałą Nr 98/XIV/15 Rady Gminy Poczesna z dnia26 grudnia 2015r.

Zarządzam:

§ 1

Ogłasza się nabór kandydatów, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2016 na terenie Gminy Poczesna.

§ 2

Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna oraz na stronie internetowej .
§ 3

Zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do składu komisji konkursowej należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1 .Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 20.01.2016r.

§ 5

2. Złożony w wyznaczonym terminie formularz podlega merytorycznej weryfikacji .

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Formularz zgłoszenia kandydata do udziału w pracach

komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert - do pobrania w BIP

 
 

Źródło: http://poczesna.pl/./zarzadzenie,news-1589
Gmina Poczesna
Gmina Poczesna leży na północnej części Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej oraz na terenie chronionej zlewni rzeki Warty. Środowisko geograficzne jest dość jednolite dla całego obszaru. Wyjątek stanowią Wzgórza Wrzosowskie - 304 m n.p.m., leżące na krawędzi Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).